Medlems- og Treningsavgifter - Kjelsås Fotball

Medlemskontingent Kjelsås IL 2023

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)

kr. 1300,-

Medlemskap voksne ( > 19 år)

kr. 625,-

Medlemskap barn ( < 20 år) + IPU

kr. 475,-

Pensjonister

kr. 475,-

Parautøvere

kr. 475,-

Trenere/oppmann/lagleder

kr. 350,-

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbudet i Kjelsås. Medlemskontingenten er vedtatt av årsmøte. Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt, og gjelder for kalenderåret. 

Ved betaling av kontingenten får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslag, og kan ta del i idrettslagets aktiviteter. Det forplikter samtidig at medlemmer følger NIFs regelverk. 

Utmelding skal skje skriftlig, og får virkning når den er mottatt. 

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 91 91 1913. 

Endring i treningsavgift fotball 2023

Nå som alt i samfunnet den senere tid har blitt betraktelig dyrere, merkes det godt på økonomien i klubben også. Vi ser oss derfor nødt til å øke treningsavgiftene i 2023. 

Vinterdriften har blitt betydelig dyrere gjennom økte strøm- & dieselpriser. I tillegg har vi betydelige kostnader på is-smeltemiddel.

På det sportslige og organisatoriske plan er det også gjort oppbemanning, for at klubben skal kunne gi våre medlemmer best mulig aktivitet året gjennom.

Med unntak av de aller yngste, vil alle årganger få anledning til å dele treningsavgiften i 3 deler. Vinteravgift i februar, første halvdel av normal avgift i mars og andre halvdel av normal avgift i august.

Nytt av året er at ungdomslag vil få anledning til å få tilbakeført deler av treningsavgiften til laget. Dette fordi vi gjennom 2023 har opplevd at flere av ungdomslagene har hatt lite penger, og måttet ha egne innsamlinger for å få råd til dommere, felles utstyr etc.

TRENINGSAVGIFTER 2023

ÅRGANG

VINTERAVGIFT
 FEBRUAR

TRENINGSAVGIFT
 MARS

TRENINGSAVGIFT
 AUGUST

 TOTALT 

 tilbake til laget 

2017

0

2 600

0

2 600

200

2016

0

2 600

0

2 600

200

2015 *

300

1 700

1 700

3 700

400

2014

600

1 700

1 700

4 000

400

2013

600

2 000

2 000

4 600

400

2012

600

2 000

2 000

4 600

400

2011

600

2 300

2 300

5 200

400

2010

900

3 600

3 600

8 100

400

G2009

900

3 850

3 850

8 600

400

G2007 / 2008

900

4 250

4 250

9 400

400

J2008 / 2009

900

4 100

4 100

9 100

400

2007-2010 ("bredde")

900

2 600

2 600

6 100

400

U21 / G19

900

4 250

4 250

9 400

400

K35

0

1 250

0

1 250

0

C-laget

0

1 250

0

1 250

0

M33

0

1 250

0

1 250

0

M40

0

1 250

0

1 250

0

* kun G2015.     J2015 trener ikke i vinter

Vi vet mange medlemmer er interessert i å vite hva man får igjen for treningsavgiften. 

I korte trekk gjelder dette barne- & ungdomsfotballen sin andel av:

  • Lønnskostnader – administrasjon
  • Lønnskostnader – trenere ungdomsfotball
  • Påmeldingsavgifter
  • Drakter
  • Driftskostnader anlegg

Vi er klar over at de ulike årgangene i veldig forskjellig grad bruker av fellesressursene som beskrevet i kostnadene over. Dette gjenspeiles dels i en betydelig lavere treningsavgift, men også i en solidaritetsutjevning. I de første årene har man større grupper og noe mindre kostnader, og man er sånn sett med på å dekke noe av de økte kostnadene som kommer i ungdomsfotballen (lønnede trenere, dommere, etc.). Dette er goder de yngre selv vil få glede av etter hvert.

Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet? 

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det. ALLE SKAL MED. 

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe. Der det er behov, bidrar vi med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne. 

  • Vi kan dele opp treningsavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov. 
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomiske bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi. 
  • Kjelsås idrettslag har som naboklubb fått tildelt noen midler til å støtte de som trenger dette for å ha barna med i idretten. Vi har og noen egne midler til dette formål. Ta kontakt med Klubbkontoret på e-post kontoret@kjelsaas.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning. 


Støtte til fritidsaktiviteter

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavintektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, for mer informasjon klikk her