Oppdatering smitteverntiltak

Postet av Kjelsås Idrettslag den 3. Des 2021

Som sikkert de fleste har fått med seg, ble det i dag innført flere nye regionale tiltak og nasjonale anbefalinger som følge av det pågående omikronutbruddet.
Tiltakene vil gjelde fra midnatt, 2. desember, og vil bli vurdert på nytt om 2 uker.

Regionale tiltak (gjeldende for Oslo):

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Nasjonale anbefalinger:

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Voksne bør vurdere å redusere antall nærkontakter noe.

Alle tiltakene/anbefalingene finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-kommuner/id2890570/ og her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/


I henhold til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), Kapittel 5A,  er det her markert viktig informasjon for idretten:

 

§ 16b Definisjon av arrangement 

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller 

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 


§ 16c Antall personer som kan være til stede på et arrangement 

På innendørs arrangementer som nevnt i § 16b første ledd bokstav a til e uten faste, tilviste sitteplasser til alle i publikum er det ikke tillatt å ha flere enn 600 personer i publikum fysisk til stede samtidig. De som er til stede skal deles inn i grupper på inntil 200 personer og det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet dersom det skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. 

På private sammenkomster som nevnt i § 16b første ledd bokstav f som avholdes innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 100 personer fysisk til stede samtidig. 

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement: 

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer 

c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

d) støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet 

e) journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet. 

 

§ 16d Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer 

På arrangementer som omfattes av § 16b skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering. 

§ 16e Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer 

På arrangementer som omfattes av § 16b skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Når kommunen ber om det, skal arrangøren ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte. 

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Forskriften finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.